Klient indywidualny – KREDYTY

długopis w dłoni

Oferta kredytowa dla klienta indywidualnego

Jeśli planujesz większe zakupy, marzysz o własnym domu albo mieszkaniu, dopadły Cię niespodziewane wydatki lub po prostu chcesz mieć do dyspozycji dodatkowe środki do wykorzystania w dowolnym momencie, zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kredytów.

Nazwa produktu: kredyt gotówkowy
Klient: osoby fizyczne – konsumenci,

Przeznaczenie:
1) konsolidacja zobowiązań kredytowych klienta i/lub
2) własne potrzeby konsumpcyjne klienta.

Warunki otrzymania:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiada zdolność kredytową,
Maksymalna wysokość: 255 550,00 zł.
Minimalna wysokość: 500,00 zł.
Maksymalny okres kredytowania: do 7 lat.
Zabezpieczenie Uzgodnione z bankiem
Oprocentowanie: kredyt oprocentowany jest według:
1) stałej stopy procentowej lub
2) zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku; stawką bazową jest stopa redyskonta weksli NBP
Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.

Forma i sposób spłaty kapitału:
1) w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych gotówką lub z ROR – w formie bezgotówkowej,
2) forma spłaty: raty według formuły malejącej.
Forma i sposób spłaty odsetek: miesięcznie – w dniu wymagalności, spłata następuje gotówka lub z rachunku technicznego albo z ROR – w formie bezgotówkowej.
Skutki wcześniejszej spłaty:
1) kredytobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości kredytu w celu umożliwienia rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytobiorca składa dyspozycję wcześniejszej spłaty kredytu,
2) jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą,
3) za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.
Prowizje i opłaty: zgodnie z taryfą obowiązującą w banku (wersja pdf),

Kredyt gotówkowy (wersja pdf)

Nazwa produktu: konsumencki kredyt odnawialny w ROR.
Klient: osoby fizyczne – konsumenci,

Przeznaczenie: własne potrzeby konsumpcyjne klienta.
Warunki otrzymania:
1) posiada ROR w banku przez okres co najmniej 3 miesięcy lub zawarł umowę o prowadzenie rachunku; do 3-miesięcznego okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas posiadacz ROR winien dostarczyć bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,
2) przekazuje na ROR comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia lub dochody z tytułu emerytury albo renty lub inne dochody,
3) brak niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni,
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
5) posiada zdolność kredytową.
6) możliwość spłaty kredytu w ROR w poprzednim Banku
Maksymalna wysokość: nie może być wyższa niż sześciokrotności stałych miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy
Minimalna wysokość: 500 zł.
Maksymalny okres Kredytowania: 5 lat z możliwością odnowienia na kolejne okresy
Formy zabezpieczenia:
1) gwarancją spłaty są systematyczne wpłaty/wpływy na ROR,
Prawne formy zabezpieczenia kredytu:
2) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
3) pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy,
4) poręczenie wekslowe,
5) poręczenie cywilne.
Oprocentowanie: kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku; stawką bazową jest stopa redyskonta weksli NBP

Forma i sposób spłaty kapitału:
1) w terminach wymagalności, na ostatni dzień trwania umowy, spłata z ROR – w formie bezgotówkowej,
2) w przypadku odnowienia i podpisania aneksu do umowy na kolejne 5 lat spłata
nie jest wymagana,
Forma i sposób spłaty odsetek: Bank pobiera naliczone odsetki z ROR ostatniego dnia każdego miesiąca z wykorzystaniem limitu kredytowego lub w dniu zamknięcia ROR,
(obliczane z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia).

Skutki wcześniejszej spłaty: Kredytobiorca może dokonać spłaty części bądź całości wykorzystanej kwoty kredytu w terminie wcześniejszym, za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.
Wykorzystanie spłaconej kwoty kapitału: każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.
Prowizje i opłaty:
1) zgodnie z taryfą obowiązującą w banku (wersja pdf),
2) prowizja pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu z kwoty wypłaconego kredytu,

Kredyt w ROR (wersja pdf)

Nazwa produktu:
Kredyt EKO!

Klient:
1) osoby fizyczne – konsumenci,

Przeznaczenie:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

Waluta:
PLN.

Warunki otrzymania:
1) klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) klient posiada zdolność kredytową.

Maksymalna wysokość kwoty kredytu:
1) 50 000,00 zł,
2) kwota kredytu gotówkowego EKO! nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku.

Minimalny okres kredytowania: 1 miesiąc

Maksymalny okres kredytowania: do 84 miesięcy
(w przypadku kredytu gotówkowego Kredytu EKO! zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną, termin spłaty kredytu nie może być późniejszy niż termin, do którego została zawarta umowa lokaty obciążonej blokadą środków zabezpieczającą spłatę kredytu gotówkowego albo umowa kaucji pieniężnej).

Wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.

Termin wymagalności
Określony w umowie kredytowej dzień spłaty kredytu (dowolny dzień miesiąca).

Formy zabezpieczenia:
Preferowane:
1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy,
Dopuszczalne:
3) poręczenie wekslowe,
4) kaucja,
5) blokada na rachunku bankowym w Banku,

Udział własny klienta:
Nie jest wymagany.

Oprocentowanie:
Oprocentowanie kredytu gotówkowego Kredytu EKO! ustalane jest zgodnie z obowiązującą decyzją w sprawie oprocentowania kredytów złotowych dla klientów indywidualnych.

Forma i sposób spłaty kapitału:
Raty kapitałowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach określonych w harmonogramie:

 • w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub

Spłata następuje z rachunku technicznego albo z ROR klienta w Banku – w formie bezgotówkowej.

Forma i sposób spłaty odsetek:
Raty odsetkowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach określonych w harmonogramie, spłata następuje z rachunku technicznego albo
z ROR klienta w Banku – w formie bezgotówkowej.

Karencja w spłacie kapitału:
Nie ma zastosowania.

Zawieszenie spłaty odsetek:
Nie ma zastosowania.

Skutki wcześniejszej spłaty:
1) kredytobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości kredytu w celu umożliwienia rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytobiorca składa dyspozycję wcześniejszej spłaty kredytu,
2) jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą,
3) za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.

Prowizje i opłaty:
1) prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku na dzień zawarcia umowy kredytowej;

Kredyt EKO! (wersja pdf)

Przeznaczenie: Spłatę kredytu mieszkaniowego i spłatę limitów kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, gotówkowych, samochodowych oraz innych kredytów konsumpcyjnych.
Zastrzega się, iż ponad 50% kwoty kredytu konsolidacyjnego przeznaczone jest na spłatę kredytu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
Część środków może być przeznaczona na dowolny cel.
Waluta: PLN

Warunki udzielenia:
1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
2) posiadanie zdolności kredytowej
3) zawarcie umowy o kredyt konsolidacyjny
4) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu
5) przedstawienie operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Kwota minimalna: 20.000,00 zł
Kwota maksymalna: Uzależniona jest od:
1) zdolności kredytowej wnioskodawców,
2) wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego
3) akceptowanego przez Bank wskaźnika LtV.

Maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 70 krotności dochodu netto kredytobiorców.
Maksymalny okres kredytowania: do 30 lat
Wiek kredytobiorcy plus okres kredytowania nie może przekroczyć 70 lat lub 75 lat w przypadku ubezpieczenia na życie.

Formy zabezpieczenia:
1. Docelowe – hipoteka na nieruchomości oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
2. Pomostowe – ubezpieczenie pomostowe lub zabezpieczenie dodatkowe
3. Dodatkowe – weksel, poręczenie cywilne lub wekslowe, hipoteka na drugiej nieruchomości, ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie na życie, inne stosowane przez Bank.
Udział własny kredytobiorcy: Nie jest wymagany

Oprocentowanie: kredyt oprocentowany jest wg. ( do wyboru przez Klienta ):

 • Zmiennej stopy procentowej
 • Stałej stopy procentowej
 • Okresowo stałej (5 lat) stopy procentowej

Forma i sposób wypłaty: wykorzystanie może nastąpić jednorazowo lub w transzach,

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat: Spłata w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu ostatniej transzy kredytu hipotecznego.

Prowizje i opłaty: zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

Kredyt konsolidacyjny (wersja pdf)

Nazwa produktu: kredyt konsumpcyjny

Przeznaczenie: Dowolny cel
Waluta: PLN

Warunki udzielenia:
1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
2) posiadanie zdolności kredytowej
3) zawarcie umowy o kredyt konsumpcyjny
4) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu
Kwota minimalna: 20.000,00 zł
Kwota maksymalna: 80.000,00 zł
Uzależniona jest od:
1) zdolności kredytowej wnioskodawców,
2) wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego
(maksymalna kwota kredytu do 60% wartości nieruchomości)
3) akceptowanego przez Bank wskaźnika LtV .
Maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 15 krotności dochodu netto kredytobiorców.
Maksymalny okres kredytowania: do 15 lat
Wiek kredytobiorcy plus okres kredytowania nie powinien przekroczyć 70 lat lub 75 lat w przypadku ubezpieczenia na życie.

Formy zabezpieczenia:
1. Docelowe – hipoteka na nieruchomości oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
2. Pomostowe – ubezpieczenie pomostowe lub zabezpieczenie dodatkowe
3. Dodatkowe – weksel, poręczenie cywilne lub wekslowe, hipoteka na drugiej nieruchomości, ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie na życie, inne stosowane przez Bank.
Udział własny kredytobiorcy: Nie wymagany

Oprocentowanie: kredyt oprocentowany jest wg. ( do wyboru przez Klienta ):

 • Zmiennej stopy procentowej
 • Stałej stopy procentowej
 • Okresowo stałej (5 lat) stopy procentowej

Forma i sposób wypłaty: wykorzystanie może nastąpić jednorazowo,

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat: Spłata w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu kredytu hipotecznego.

Karencja w spłacie kapitału: Brak okresu karencji
Prowizje i opłaty: zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

Kredyt konsumpcyjny (wersja pdf)

Nazwa produktu: kredyt hipoteczny-mieszkaniowy

Przeznaczenie: Zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu, remont, modernizacja lokalu mieszkalnego lub domu.

Waluta: PLN

Warunki udzielenia:
1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
2) posiadanie zdolności kredytowej
3) zawarcie umowy o kredyt mieszkaniowy
4) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota minimalna: 20.000,00 zł

Kwota maksymalna:
Uzależniona jest od:
1) zdolności kredytowej wnioskodawców,
2) zaangażowania wkładu własnego,
3) wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego
4) akceptowanego przez Bank wskaźnika LtV.

Maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 70 krotności dochodu netto kredytobiorców.

Maksymalny okres kredytowania: do 25 lat
Wiek kredytobiorcy plus okres kredytowania nie może przekroczyć 70 lat lub 75 lat w przypadku ubezpieczenia na życie.

Formy zabezpieczenia:
1. Docelowe – hipoteka na nieruchomości oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości

Udział własny kredytobiorcy:
Minimum 20%.

Oprocentowanie: kredyt oprocentowany jest wg. ( do wyboru przez Klienta ):

 • Zmiennej stopy procentowej
 • Stałej stopy procentowej
 • Okresowo stałej (5 lat) stopy procentowej

Forma i sposób wypłaty: zgodnie z dyspozycją kredytobiorcy – jednorazowo lub w transzach,

Karencja w spłacie kapitału: Maksymalny okres karencji to 24 miesiące (kredyt na budowę domu)
Kredytobiorca w okresie karencji jest zobowiązany do spłaty miesięcznie naliczonych odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu.

Prowizje i opłaty: zgodnie z Taryfą prowizji i opłat
Bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu.

Kredyt mieszkaniowy (wersja pdf)

Nazwa produktu: Pożyczka hipoteczna

Przeznaczenie: Dowolny cel
Waluta: PLN

Warunki udzielenia:
1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
2) posiadanie zdolności kredytowej
3) zawarcie umowy o pożyczkę hipoteczną
4) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu
5) przedstawienie operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki hipotecznej

Kwota minimalna: wynosi powyżej 80.000,00 zł
Kwota maksymalna: 500.000,00 zł
Uzależniona jest od:
1) zdolności kredytowej wnioskodawców,
2) wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki hipotecznej
(maksymalna kwota kredytu do 50% wartości nieruchomości)
3)akceptowalny przez Bank wskaźnik LtV
Maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 30 krotności dochodu netto kredytobiorców.
Maksymalny okres kredytowania: do 30 lat
Wiek kredytobiorcy plus okres kredytowania nie powinien przekroczyć 70 lat lub 75 lat w przypadku ubezpieczenia na życie.

Formy zabezpieczenia:
1. Docelowe – hipoteka na nieruchomości oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
2. Pomostowe – ubezpieczenie pomostowe lub zabezpieczenie dodatkowe
3. Dodatkowe – weksel, poręczenie cywilne lub wekslowe, hipoteka na drugiej nieruchomości, ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie na życie, inne stosowane przez Bank.
Udział własny kredytobiorcy: Nie wymagany

Oprocentowanie: kredyt oprocentowany jest wg. ( do wyboru przez Klienta ):

 • Zmiennej stopy procentowej
 • Stałej stopy procentowej
 • Okresowo stałej (5 lat) stopy procentowej

Forma i sposób wypłaty: wykorzystanie jednorazowo,

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat: Spłata w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu pożyczki hipotecznej.

Karencja w spłacie kapitału: Brak okresu karencji
Prowizje i opłaty: zgodnie z Taryfą prowizji i opłat (wersja pdf)

Pożyczka hipoteczna (wersja pdf)

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Szeroka gama produktów.
 • Profesjonalne i rzetelne podejście.
 • Atrakcyjne niskie oprocentowanie.
 • Niskie prowizje.
 • Umowy „bez gwiazdek”.

Zawsze blisko Ciebie!

 • Kredyt gotówkowy.
  Kredyt gotówkowy na własne potrzeby konsumpcyjne.
 • Kredyt w ROR,
  wygodny sposób na swoje finanse.

Dział Kredytów, BS Kowalewo Pomorskie