Rolnicy – KREDYTY

pole, worek

Oferta Kredytowa Dla Rolników

Jeśli do sprawnego funkcjonowania i rozwoju Twojej firmy potrzebujesz dodatkowych pieniędzy, u nas uzyskasz odpowiedni kredyt – niezależnie, czy chodzi o szybkie finansowanie bieżących wydatków, duże przedsięwzięcia inwestycyjne czy specjalistyczne kredyty preferencyjne z dopłatami unijnymi lub państwowymi.

Kredyt obrotowy na finansowanie zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Nazwa produktu kredyt obrotowy „Dobry Plon” w rachunku kredytowym

Klient prowadzący gospodarstwo rolne.

Przeznaczenie zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej :
nawozy mineralne, środki ochrony roślin, paliwo na cele rolnicze, kwalifikowany materiał siewny oraz szkółkarski, hodowlane loszki, jałówki.

Warunki udzielenia
1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
2) posiadanie zdolności kredytowej
3) zawarcie umowy o kredyt

Warunki dodatkowe
Udokumentowanie w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania kredytu wykorzystania co najmniej 50% wartości kredytu na zakupy dokonane po dniu zawarcia umowy lub w okresie 3 miesięcy przed dniem jej zawarcia.

Kwota maksymalna nie może przekraczać równowartości 2 000zł/1 ha użytków rolnych.
Maksymalny okres kredytowania udzielany, jako krótkoterminowy do 12 miesięcy
Formy zabezpieczenia wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń
Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.
Częstotliwość naliczania odsetek odsetki naliczane miesięcznie, płatne kwartalnie lub miesięcznie
Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

Dobry Plon (wersja pdf)

Kredyt obrotowy udzielany na finasowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nazwa produktu kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Klient prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą w tym rolniczą

Przeznaczenie finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT

Warunki udzielenia
1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
2) posiadanie zdolności kredytowej
3) zawarcie umowy o kredyt obrotowy
4) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota maksymalna zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od:
1) efektywności działalności gospodarczej
2) wysokości i częstotliwości obrotów
3) poziomu zdolności kredytowej
4) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych
5) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

Maksymalny okres kredytowania udzielany jako krótko lub średnioterminowy, maksymalny okres to
24 miesiące
Formy zabezpieczenia wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w banku
Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.

Częstotliwość naliczania odsetek naliczane miesięcznie, płatne kwartalnie lub miesięcznie
Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

KREDYT OBROTOWY „KLĘSKOWY” (wersja pdf)

Kredyt obrotowy „klęskowy” na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Nazwa produktu kredyt obrotowy

Klient prowadzący gospodarstwo rolne:
1) osoby fizyczne
2) spółki prawa handlowego
3) inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną

Przeznaczenie
1)zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
2)zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
3)inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
4)zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
5)zakup paliwa i opału na cele rolnicze,
6)materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

Warunki udzielenia
1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją oraz protokółem oszacowania szkód sporządzonym przez komisję powołaną przez wojewodę
2) posiadanie zdolności kredytowej
3) zawarcie umowy o kredyt

Kwota maksymalna nie może przekraczać wysokości szkód średnich w gospodarstwie rolnym w uprawach rolnych oraz wysokość szkód średnich w gospodarstwie rolnym w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego oszacowanych przez komisję.

Maksymalny okres kredytowania udzielany z okresem kredytowania do 48 miesięcy

Formy zabezpieczenia wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń
obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.

Częstotliwość naliczania odsetek naliczane miesięcznie, płatne kwartalnie lub miesięcznie
Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

Kredyt obrotowy (wersja pdf)

Kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nazwa produktu kredyt w rachunku bieżącym

Klient prowadzący rejestrowaną działalność gospodarczą w tym rolniczą

Przeznaczenie finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług

Warunki udzielenia
1) posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy – bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczna historia rachunku)
2) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
3) posiadanie zdolności kredytowej
4) zawarcie umowy o kredyt
5) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota maksymalna Kredyt udzielany jest do wysokości 40% wpływów na rachunek bieżący za okres ostatnich 12 miesięcy.

Maksymalny okres kredytowania okres kredytowania to 36 miesięcy z możliwością odnowienia
na kolejny 36 miesięczny okres ( bez konieczności spłaty kredytu)

Formy zabezpieczenia wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń

Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.

Częstotliwość naliczania odsetek naliczane i płatne miesięcznie od wykorzystanej kwoty kredytu
Forma i sposób wypłaty udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej – wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie

Ponowne wykorzystanie udzielany w rachunku bieżącym – odnawialny – każdy wpływ środków
na rachunek umniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego limitu kredytowego

Przedłużenie okresu kredytowania
kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres bez konieczności spłaty, na wniosek kredytobiorcy, po dostarczeniu dokumentów umożliwiających ocenę zdolności kredytowej i potrzeb kredytowych

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

Kredyt w RB (wersja pdf)

Kredyt w rachunku bieżącym na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Nazwa produktu kredyt w rachunku bieżącym „AGROKREDYT ”

Klient rolnik będący właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości rolnych

Przeznaczenie kredytu bez potrzeby udokumentowania wydatków na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w szczególności na finansowanie zakupu środków do produkcji rolnej i inne bieżące potrzeby

Warunki udzielenia
1) posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy – bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczna historia rachunku)
2) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
3) posiadanie zdolności kredytowej
4) zawarcie umowy o kredyt
5) ustanowienie zabezpieczeń
6) złożenie oświadczenia o utrzymywaniu w banku przez cały okres kredytowania rachunku, na który będą wpływały wpłaty z tytułu dopłat obszarowych

Kwota maksymalna wartość kredytu nie powinna przekraczać 50% wartości nieruchomości rolnej ustalonej na podstawie średnich cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych

Maksymalny okres kredytowania okres do 3 lata z możliwością odnowienia na kolejne 3 lata bez konieczności spłaty
Formy zabezpieczenia hipoteka
Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.

Częstotliwość naliczania odsetek naliczane i płatne miesięcznie od wykorzystanej kwoty kredytu
Forma i sposób wypłaty udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej – wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

Agrokredyt (wersja pdf)

Kredyt inwestycyjny udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych.

Nazwa produktu kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Klient prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą (w tym rolniczą) lub zmierzające do podjęcia nowej działalności lub rozwoju już istniejącej

Przeznaczenie finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, spłata kredytów w innych bankach

Warunki udzielenia
1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
2) posiadanie zdolności kredytowej
3) zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
4) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota maksymalna wyznaczana w oparciu o:
1) aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
2) ocenę zdolności kredytowej
3) proponowane zabezpieczenie
4) celowość/efektywność przedsięwzięcia
5) poziom ryzyka kredytowego
Maksymalny okres kredytowania udzielany jak krótko, średnio, długoterminowy – do 15 lat

Formy zabezpieczenia wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w banku

Udział własny kredytobiorcy zaleca się, by stanowił minimum 10% nakładów inwestycyjnych –
w uzasadnionych przypadkach bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić

Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.

Częstotliwość naliczania odsetek naliczane miesięcznie, pobierane kwartalnie lub miesięcznie
Karencja w spłacie kapitału możliwa na wniosek klienta na okres do 18 miesięcy
Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

Inwestycyjny (wersja pdf)

Kredyt inwestycyjny udzielany na finansowanie zakupu gruntów rolnych.

Nazwa produktu kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Klient prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą (w tym rolniczą) lub zmierzające do podjęcia nowej działalności lub rozwoju już istniejącej

Przeznaczenie finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu zakup gruntów rolnych

Warunki udzielenia
1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
2) posiadanie zdolności kredytowej
3) zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
4) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Maksymalny okres kredytowania udzielany jak krótko, średnio, długoterminowy – do 15 lat

Formy zabezpieczenia wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w banku w tym hipoteka na kupowanym gruncie.

Udział własny kredytobiorcy zaleca się, by stanowił minimum 10% nakładów inwestycyjnych – w uzasadnionych przypadkach bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić

Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.

Częstotliwość naliczania odsetek naliczane miesięcznie, pobierane kwartalnie lub miesięcznie
Karencja w spłacie kapitału możliwa na wniosek klienta na okres do 18 miesięcy
Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

Inwestycyjny na zakup gruntów rolnych (wersja pdf)ch.

Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji z udziałem funduszy pomocowych.

Nazwa produktu Kredyt w rachunku kredytowym „Unijny SGB”

Klient podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)

Przeznaczenie realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta

Warunki udzielenia
1) złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez bank oraz przez dany program, pozwalającą bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu
2) zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego
3) przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta
4) posiadanie zdolności kredytowej wykonanej przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków
5) zawarcie umowy o kredyt i udzielenie bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu – jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji

Kwota maksymalna kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (ta część kosztów, na podstawie których instytucja kontraktująca określa wielkość dofinansowania)gdy kredytobiorca jest płatnikiem VAT – kredytowana jest wartość netto (z wyłączeniem VAT)

Maksymalny okres kredytowania 5 lat – okres może zostać wydłużony, jeśli jest to zgodne z zasadami programu

Formy zabezpieczenia wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczenia

Udział własny kredytobiorcy min. 10% – bank może odstąpić od tego wymogu, jeśli jest to zgodne z zasadami danego programu
Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.

Częstotliwość naliczania odsetek naliczane miesięcznie, pobierane kwartalnie lub miesięcznie
Karencja w spłacie kapitału możliwa na wniosek kredytobiorcy – ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

Inwestycyjny Unijny SGB (wersja pdf)

Kredyty preferencyjne udzielane w ramach linii kredytowych: RR, Z, nKL01, nKL02.

POLECAMY NASTĘPUJĄCE KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA ZE ŚRODKÓW ARiMR:

Linia RR – na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych

Linia Z – na zakup użytków rolnych

Linia nKL01 – kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Linia nKL02 – kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Kredyty preferencyjne (wersja pdf)

Nazwa produktu: kredyt hipoteczny dla klientów instytucjonalnych

Klient: klient instytucjonalny

Przeznaczenie:

dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej

Warunki udzielenia:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy,
 2. posiadanie zdolności kredytowej,
 3. posiadanie aktywnego rachunku bieżącego w banku od co najmniej 6 m-cy, cechującego się przeprowadzeniem przez niego systematycznych rozliczeń,
 4. wskaźnik LtV na poziomie nie przekraczającym 50%,
 5. wycenę rolnej nieruchomości gruntowej bank dokona w oparciu o ceny GUS, natomiast jeżeli przy wycenie nieruchomości gruntowej, która jest zabudowana LtV przekroczy 50% należy przyjąć wycenę nieruchomości zabudowanej ( grunty + budynki) dokonaną przez rzeczoznawcę.

Kwota minimalna: 30 000,00 zł
Kwota maksymalna: 1 000 000,00 zł
Maksymalny okres kredytowania: 15 lat
Formy zabezpieczenia:

 1. Hipoteka* na pierwszym miejscu**, na dowolnej nieruchomości (użytkowaniu wieczystym) zlokalizowanej na terytorium RP, należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej,
 2. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, o której mowa w pkt 1***

* do czasu uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki stosuje się dodatkowe zabezpieczenie zaakceptowane przez bank
** w przypadku hipoteki obciążonej na rzecz innych wierzycieli, dopuszcza się wpis hipoteki na rzecz banku na drugim i kolejnym miejscu,
w przypadku gdy kredyt jest udzielany na całkowitą spłatę wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie na tej nieruchomości wobec innych wierzycieli
i spłata wierzytelności spowoduje ich wygaśnięcie, a właściciel nieruchomości zapewni pierwszeństwo hipotece zabezpieczającej wierzytelność z kredytu
*** zabezpieczenia ustanawiane są na cały okres kredytowania
Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat

 1. miesięczne, kwartalne lub półroczne raty kapitałowe oraz miesięczne lub kwartalne raty odsetkowe od malejącego salda – w drodze obciążenia przez bank rachunku bieżącego lub rachunku spłaty kredytu kredytobiorcy,

Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

Skutki wcześniejszej spłaty od przedterminowej spłaty kredytu albo jego części, nie jest pobierana prowizja rekompensacyjna,
Prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w banku taryfą prowizji i opłat

Nazwa produktu Kredyt unijny BS

Klient podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych  za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)

Przeznaczenie: 

realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta
skredytowane mogą zostać wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
przedsięwzięcia w  wartości netto
w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto przedsięwzięcia niezależnie od tego, czy jest płatnikiem podatku VAT
kredytowaniu podlega wartość netto nakładów inwestycyjnych a w przypadku kredytobiorców, którzy nie są płatnikami VAT wartość brutto

Warunki udzielenia

 • złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku) oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu
 • zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego
 • przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta
 • posiadanie zdolności kredytowej zbadanej przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków

Kwota wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 • ocenę zdolności kredytowej
 • zasady poszczególnych programów pomocowych
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

! skredytowane mogą zostać wszystkie  koszty kwalifikowane  i niekwalifikowane przedsięwzięcia w wartości netto

! w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto przedsięwzięcia niezależnie od tego, czy rolnik jest płatnikiem VAT

Maksymalny okres kredytowania 15 lat

Formy zabezpieczenia wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczenia, w szczególności:

 • zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania
 • dodatkowe zabezpieczenia
 • obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

! przyjmując zabezpieczenie Bank uwzględnia ograniczenia wynikające z: programów – np. brak możliwości przewłaszczenia rzeczy nabytych z udziałem dotacji

Udział własny kredytobiorcy min. 20%

Oprocentowanie zgodnie z Tabelą prowizji i opłat

Forma i sposób spłaty:

 • kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu w części dotyczącej środków otrzymanych z dotacji, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 dni po przekazaniu środków przez jednostkę kontraktującą, składając w tym celu pisemną dyspozycję
 • pozostała część kredytu podlega spłacie w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty kredytu, sporządzonym przez Bank w związku z wpływem dotacji

Karencja w spłacie kapitału ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji

Kredyt unijny BS (pdf)

Nazwa produktu kredyt inwestycyjny

Klient:

 • prowadzący rejestrowaną działalność gospodarczą
 • podmioty prowadzące działalność rolniczą
 • zmierzające do rozwoju już istniejącej lub podjęcia nowej działalności

Przeznaczenie

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, refinansowanie w/w nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach
 • kredytowaniu podlega wartość netto nakładów inwestycyjnych, a w przypadku kredytobiorców, którzy nie są płatnikami VAT wartość brutto

Warunki udzielenia:

 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 • ocenę zdolności kredytowej
 • proponowane zabezpieczenie
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia
 • poziom ryzyka kredytowego

Maksymalny okres kredytowania udzielany krótko, średnio, długoterminowy – do 20 lat

Formy zabezpieczenia wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w banku, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Udział własny kredytobiorcy min. 20% nakładów inwestycyjnych

! warunku wnoszenia udziału własnego nie stosuje się w przypadku spłaty kredytów inwestycyjnych w innych bankach

Forma i sposób spłaty:

 • raty kapitałowe – miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne,
 • spłata rat odsetkowych – w okresach miesięcznych lub kwartalnych

Karencja w spłacie kapitału do 18 miesięcy od zakończenia finansowanej przez Bank inwestycji

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

Kredyt inwestycyjny (pdf)

Nazwa produktu: kredyt hipoteczny

Klient: klient instytucjonalny

Przeznaczenie:

dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym rolniczą Kredytobiorcy
refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej

Warunki udzielenia:

 • prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • posiadanie aktywnego rachunku bieżącego w banku od co najmniej 12 m-cy, cechującego się przeprowadzeniem przez niego systematycznych rozliczeń,
  w przypadku nowych Klientów przedłożenie pozytywnej opinii bankowej lub zaświadczenia z banku, w którym Klient posiada rachunek bieżący, z uwzględnieniem informacji o wysokości przeprowadzanych obrotów za ostatnie 12 m-cy
 • pozostałym Klientom kredyt może zostać  udzielony tylko  w przypadku refinansowania zaciągniętych kredytów w innych instytucjach finansowych pod warunkiem założenia rachunku  i przeniesienia obrotów do Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim
 • bank przyjmuje wycenę nieruchomości wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego (operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności, sporządzony zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami Banku)

Kwota maksymalna: do kwoty 500 000,00 zł

Wskaźnik LtV:

 • dla klientów posiadających aktywny rachunek bieżący od co najmniej 12 m-cy, wskaźnika LTV 70%,
 • dla pozostałych klientów, wskaźnik LTV 50%

Maksymalny okres kredytowania: 15 lat

Formy zabezpieczenia: na zasadach ogólnych: obligatoryjnie weksel wraz z deklaracją wekslową i  hipoteka na nieruchomości Kredytobiorcy (wpis w dziale IV KW na pierwszym miejscu) na następujących typach nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości w trakcie budowy lub modernizacji):

 • mieszkalne,
 • usługowo-handlowe,
 • biurowe,
 • magazynowe,
 • grunty rolne ( zabudowane lub niezabudowane)

!dopuszcza się możliwości wpisu w dziale IV KW na kolejnym miejscu, jeżeli wpis poprzedzający jest dokonany na rzecz  Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim

Oprocentowanie: zgodnie z Tabelą oprocentowania

Forma i sposób spłaty:

 • raty kapitałowe – miesięczne, kwartalne lub półroczne (bez możliwości spłaty balonowej),
 • spłata rat odsetkowych – w okresach miesięcznych lub kwartalnych

Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

Prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w banku taryfą prowizji i opłat

kredyt hipoteczny dla klientów instytucjonalnych (pdf)

Nazwa produktu: Kredyt na zakup ziemi BS Agro

Klient: podmioty prowadzące lub rozpoczynające działalność rolniczą

Przeznaczenie:

 • zakup gruntów rolnych
 • możliwość wykorzystania części kredytu na zakup nieruchomości zabudowanych, lasów, trwałych użytków zielonych (łąk, pastwisk), plantacji wieloletnich, itp. w przypadku jeżeli stanowią wraz z gruntami rolnymi jedno przedsięwzięcie
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na ww. zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • zniesienie współwłasności

Warunki udzielenia:

 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • zawarcie umowy o kredyt
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota maksymalna:

 • 90% wartości nakładów inwestycyjnych i jednocześnie nie więcej niż:
  • iloczyn średniej ceny rynkowej nieobciążonych użytków rolnych* zgodnie ze wskazaną w wypisie z rejestru gruntów klasą gruntu i rodzajem użytku, w danym województwie ustalonej na podstawie danych GUS i wielkości powierzchni nabywanych użytków rolnych,
  • wartość budynków i innych naniesień wynikająca z wyceny rzeczoznawcy**
   lub
 • 80% wartości nabywanych nieobciążonych użytków rolnych*, liczonych wg wyceny rynkowej/cen transakcyjnych**
  *kwotę wyliczamy pomniejszając obciążenia wynikające z KW;  dopuszczalnymi obciążeniami są służebność drogi koniecznej i gruntowej na rzecz dostawców mediów oraz obciążenia na rzecz banku kredytującego wg stanu na dzień analizy oraz prawo pierwokupu KOWR

** w przypadku braku możliwości dokonania niezależnej wyceny – Bank akceptuje wycenę KOWR

Maksymalny okres kredytowania: 20 lat

Formy zabezpieczenia: wpis hipoteki na nabywanych nieruchomościach oraz inne zabezpieczenia, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Minimalny udział własny kredytobiorcy 10%

Oprocentowanie: zgodnie z Tabelą oprocentowania

Forma i sposób spłaty:

 • raty kapitałowe – miesięczne, kwartalne lub półroczne
 • spłata rat odsetkowych – w okresach miesięcznych lub kwartalnych

Karencja w spłacie kapitału do 18 miesięcy

Prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w banku taryfą prowizji i opłat

kredyt za zakup ziemi BS Agro (pdf)

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Profesjonalna i rzetelna obsługa.
 • Niskie oprocentowanie i prowizje „bez gwiazdek”.
 • Szeroka gama produktów.
 • Znajomość specyfiki gospodarstw rolnych.
 • Elastyczne podejście w trudnych sytuacjach.

Co oferujemy?

 • Kredyt obrotowy DOBRY PLON
  Kredyt obrotowy na finansowanie zakupu rzczeczowych środków do produkcji rolnej
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.
  Kredyt obrotowy udzielany na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Kredyt w rachunku bieżącym AGROKREDYT.
  Kredyt w rachunku bieżącym na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 • Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym.
  Kredyt inwestycyjny udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych.
 • Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym na zakup gruntów rolnych.
 • Kredyt inwestycyjny UNIJNY SGB.
  Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji z udziałem funduszy pomocowych.
 • Kredyty preferencyjne udzielane w ramach linii kredytowych: nIP, nKZ, nMR, nGP, nGR, nNT, nBR13, nBR15, nKL01, nKL02.

Dział Kredytów, BS Kowalewo Pomorskie