Klient instytucjonalny – KREDYTY

uśmiechnięci ludzie

Kredyty

Jeśli do sprawnego funkcjonowania i rozwoju Twojej firmy potrzebujesz dodatkowych pieniędzy, u nas uzyskasz odpowiedni kredyt – niezależnie, czy chodzi o szybkie finansowanie bieżących wydatków, duże przedsięwzięcia inwestycyjne czy specjalistyczne kredyty preferencyjne z dopłatami unijnymi lub państwowymi.

Druki dla Klienta Instytucjonalnego

Nazwa produktu Kredyt w rachunku kredytowym „Unijny SGB”

Klient podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych
za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)

Przeznaczenie realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji
lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta

Warunki udzielenia
1) złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez bank oraz przez dany program, pozwalającą bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia
z zasadami programu
2) zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego
3) przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta
4) posiadanie zdolności kredytowej wykonanej przy założeniu, że beneficjent
nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków
5) zawarcie umowy o kredyt i udzielenie bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu – jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji

Kwota maksymalna kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (ta część kosztów, na podstawie których instytucja kontraktująca określa wielkość dofinansowania)gdy kredytobiorca jest płatnikiem VAT – kredytowana jest wartość netto (z wyłączeniem VAT)

Maksymalny okres kredytowania 5 lat – okres może zostać wydłużony, jeśli jest to zgodne z zasadami programu

Formy zabezpieczenia wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczenia

Udział własny kredytobiorcy
min. 10% – bank może odstąpić od tego wymogu, jeśli jest to zgodne
z zasadami danego programu

Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.

Częstotliwość naliczania odsetek naliczane miesięcznie, pobierane kwartalnie lub miesięcznie
Karencja w spłacie kapitału możliwa na wniosek kredytobiorcy – ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.

Kredyt inwestycyjny UNIJNY SGB (pdf)

Nazwa produktu kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Klient prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą

Przeznaczenie finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT

Warunki udzielenia
1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
2) posiadanie zdolności kredytowej
3) zawarcie umowy o kredyt obrotowy
4) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu
Kwota maksymalna zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od:
1) efektywności działalności gospodarczej
2) wysokości i częstotliwości obrotów
3) poziomu zdolności kredytowej
4) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych
5) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu
Maksymalny okres kredytowania udzielany jako krótko lub średnioterminowy, maksymalny okres to
24 miesiące

Formy zabezpieczenia wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w banku
Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.

Częstotliwość naliczania odsetek naliczane miesięcznie, płatne kwartalnie lub miesięcznie
Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat wszystkie spłaty dokonywane są gotówką lub z rachunku obsługi kredytu – kredytobiorca w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie zobowiązany jest zapewnić na tym rachunku środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, innych kosztów

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (pdf)

Nazwa produktu kredyt w rachunku bieżącym

Klient prowadzący rejestrowaną działalność gospodarczą

Przeznaczenie finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług

Warunki udzielenia
1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
2) posiadanie zdolności kredytowej
3) zawarcie umowy o kredyt
4) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu
Kwota maksymalna Kredyt udzielany jest do wysokości 40% wpływów na rachunek bieżący za okres ostatnich 12 miesięcy.

Maksymalny okres kredytowania okres kredytowania to 36 miesięcy z możliwością odnowienia
na kolejny 36 miesięczny okres ( bez konieczności spłaty kredytu)

Formy zabezpieczenia wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczeń

Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.

Częstotliwość naliczania odsetek naliczane i płatne miesięcznie od wykorzystanej kwoty kredytu
Forma i sposób wypłaty udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej – wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji
w ciężar rachunku

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie
Ponowne wykorzystanie udzielany w rachunku bieżącym – odnawialny – każdy wpływ środków
na rachunek umniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się
do wysokości przyznanego limitu kredytowego

Przedłużenie okresu kredytowania kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres bez konieczności spłaty, na wniosek kredytobiorcy, po dostarczeniu dokumentów umożliwiających ocenę zdolności kredytowej i potrzeb kredytowych

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (pdf)

Nazwa produktu kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Klient prowadzący rejestrowaną działalność gospodarczą lub zmierzający do podjęcia nowej działalności lub rozwoju już istniejącej

Przeznaczenie finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, płata kredytów w innych bankach

Warunki udzielenia
1) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
2) posiadanie zdolności kredytowej
3) zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
4) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu
Kwota maksymalna wyznaczana w oparciu o:
1) aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
2) ocenę zdolności kredytowej
3) proponowane zabezpieczenie
4) celowość/efektywność przedsięwzięcia
5) poziom ryzyka kredytowego
Maksymalny okres kredytowania udzielany jak krótko, średnio, długoterminowy – do 15 lat

Formy zabezpieczenia wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w banku

Udział własny kredytobiorcy zaleca się, by stanowił minimum 10% nakładów inwestycyjnych –
w uzasadnionych przypadkach bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić

Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania dostępną w Banku.

10. Częstotliwość naliczania odsetek naliczane miesięcznie, pobierane kwartalnie lub miesięcznie
11. Karencja w spłacie kapitału możliwa na wniosek klienta na okres do 18 miesięcy
12. Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (pdf)

Nazwa produktu kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Klient gmina / powiat / województwo

Przeznaczenie:

 • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST
 • finansowanie planowanego deficytu budżetu JST
 • spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 • wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
  z budżetu UE
  cele kredytowania mogą być łączone

Warunki udzielenia

 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (w przypadku kredytu udzielanego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rolę wniosku może pełnić SIWZ uzupełniona kopią złożonej oferty)
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • zawarcie umowy o kredyt
 • ustanowienie zabezpieczeń

Kwota Kredytu wynika z uchwały budżetowej JST/uchwały Rady (gminy/powiatu /województwa) o zaciągnięciu kredytu

Maksymalny okres kredytowania 20 lat, za wyjątkiem kredytu udzielanego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST, który podlega spłacie w roku, w którym został zaciągnięty

Formy zabezpieczenia wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń – obligatoryjnie weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową

Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania/złożoną ofertą przetargową w przypadku kredytu udzielanego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Forma i sposób wypłaty zgodnie z wnioskiem kredytowym / zapisami SIWZ uzupełnionej kopią złożonej oferty

Forma i sposób spłaty spłaty dokonywane są z rachunku obsługi kredytu – kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na tym rachunku środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów, w terminach i kwotach wskazanych w harmonogramie zgodnie z wnioskiem kredytowym / zapisami SIWZ uzupełnionej kopią złożonej oferty

Karencja w spłacie kapitału zgodnie z wnioskiem kredytowym / zapisami SIWZ uzupełnionym o kopię złożonej oferty

Karencja w spłacie odsetek dopuszcza się taką możliwość, jeśli tak stanowi SIWZ uzupełniona złożoną ofertą przetargową, w przypadku kredytu udzielanego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat/SIWZ i złożoną ofertą przetargową w przypadku kredytu udzielanego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) (pdf)

Nazwa produktu kredyt w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Klient gmina / powiat / województwo

Waluta PLN

Warunki udzielenia

 • złożenie wniosku (w przypadku kredytu udzielanego w wyniku postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego rolę wniosku może pełnić SIWZ) wraz
  z wymaganą dokumentacją
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • zawarcie umowy o kredyt
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota Kredytu wynika z uchwały budżetowej JST/uchwały Rady (gminy/powiatu /województwa) o zaciągnięciu kredytu

Maksymalny okres kredytowania zgodnie z ustawą o finansach publicznych kredyt podlega spłacie w roku, w którym został zaciągnięty

Formy zabezpieczenia wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń – obligatoryjnie weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową

Oprocentowanie zgodnie z Tabelą oprocentowania/złożoną ofertą w przypadku kredytu udzielanego w wyniku postępowania przetargowego

Forma i sposób wypłaty realizacja dyspozycji w ciężar rachunku

Forma i sposób spłaty każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty;
ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie, zgodnie z wnioskiem kredytowym/zapisami SIWZ uzupełnionej kopią złożonej oferty

Ponowne wykorzystanie udzielany w rachunku bieżącym – odnawialny – każdy wpływ środków na rachunek umniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się
do wysokości przyznanego limitu kredytowego

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat/SIWZ i złożoną ofertą w przypadku kredytu udzielanego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

kredyt w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) (pdf)

Nazwa produktu: kredyt hipoteczny

Klient: klient instytucjonalny

Przeznaczenie:

 • dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym rolniczą Kredytobiorcy
 • refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej

Warunki udzielenia:

 • prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • posiadanie aktywnego rachunku bieżącego w banku od co najmniej 12 m-cy, cechującego się przeprowadzeniem przez niego systematycznych rozliczeń,
  w przypadku nowych Klientów przedłożenie pozytywnej opinii bankowej lub zaświadczenia z banku, w którym Klient posiada rachunek bieżący, z uwzględnieniem informacji o wysokości przeprowadzanych obrotów za ostatnie 12 m-cy
 • pozostałym Klientom kredyt może zostać udzielony tylko w przypadku refinansowania zaciągniętych kredytów w innych instytucjach finansowych pod warunkiem założenia rachunku i przeniesienia obrotów do Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim
 • bank przyjmuje wycenę nieruchomości wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego (operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności, sporządzony zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami Banku)

Kwota maksymalna: do kwoty 500 000,00 zł

Wskaźnik LtV:

 • dla klientów posiadających aktywny rachunek bieżący od co najmniej 12 m-cy, wskaźnika LTV 70%,
 • dla pozostałych klientów, wskaźnik LTV 50%

Maksymalny okres kredytowania: 15 lat

Formy zabezpieczenia: na zasadach ogólnych: obligatoryjnie weksel wraz z deklaracją wekslową i hipoteka na nieruchomości Kredytobiorcy (wpis w dziale IV KW na pierwszym miejscu) na następujących typach nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości w trakcie budowy lub modernizacji):

 • mieszkalne,
 • usługowo-handlowe,
 • biurowe,
 • magazynowe,
 • grunty rolne ( zabudowane lub niezabudowane)

!dopuszcza się możliwości wpisu w dziale IV KW na kolejnym miejscu, jeżeli wpis poprzedzający jest dokonany na rzecz Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim

Oprocentowanie: zgodnie z Tabelą oprocentowania

Forma i sposób spłaty
:

 • raty kapitałowe – miesięczne, kwartalne lub półroczne (bez możliwości spłaty balonowej),
 • spłata rat odsetkowych – w okresach miesięcznych lub kwartalnych

Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

Prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w banku taryfą prowizji i opłat

kredyt hipoteczny dla klientów instytucjonalnych (pdf)

Nazwa produktu Kredyt unijny BS

Klient podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)

Przeznaczenie:

 • realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta
 • skredytowane mogą zostać wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
  przedsięwzięcia w wartości netto
 • w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto przedsięwzięcia niezależnie od tego, czy jest płatnikiem podatku VAT

kredytowaniu podlega wartość netto nakładów inwestycyjnych a w przypadku kredytobiorców, którzy nie są płatnikami VAT wartość brutto

Warunki udzielenia

 • złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku) oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu
 • zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego
 • przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta
 • posiadanie zdolności kredytowej zbadanej przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków

Kwota wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 • ocenę zdolności kredytowej
 • zasady poszczególnych programów pomocowych
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

! skredytowane mogą zostać wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przedsięwzięcia w wartości netto

! w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto przedsięwzięcia niezależnie od tego, czy rolnik jest płatnikiem VAT

Maksymalny okres kredytowania 15 lat

Formy zabezpieczenia wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczenia, w szczególności:

 • zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania
 • dodatkowe zabezpieczenia
 • obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

! przyjmując zabezpieczenie Bank uwzględnia ograniczenia wynikające z: programów – np. brak możliwości przewłaszczenia rzeczy nabytych z udziałem dotacji

Udział własny kredytobiorcy
min. 20%

Oprocentowanie zgodnie z Tabelą prowizji i opłat

Kredyt unijny BS (pdf)

Nazwa produktu kredyt inwestycyjny

Klient:

 • prowadzący rejestrowaną działalność gospodarczą
 • podmioty prowadzące działalność rolniczą
 • zmierzające do rozwoju już istniejącej lub podjęcia nowej działalności

Przeznaczenie

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, refinansowanie w/w nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach
 • kredytowaniu podlega wartość netto nakładów inwestycyjnych, a w przypadku kredytobiorców, którzy nie są płatnikami VAT wartość brutto

Warunki udzielenia:

 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 • ocenę zdolności kredytowej
 • proponowane zabezpieczenie
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia
 • poziom ryzyka kredytowego

Maksymalny okres kredytowania udzielany krótko, średnio, długoterminowy – do 20 lat

Formy zabezpieczenia wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w banku, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Udział własny kredytobiorcy min. 20% nakładów inwestycyjnych

! warunku wnoszenia udziału własnego nie stosuje się w przypadku spłaty kredytów inwestycyjnych w innych bankach

Forma i sposób spłaty:

 • raty kapitałowe – miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne,
 • spłata rat odsetkowych – w okresach miesięcznych lub kwartalnych

Karencja w spłacie kapitału do 18 miesięcy od zakończenia finansowanej przez Bank inwestycji

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji

Kredyt inwestycyjny (pdf)