Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w celu dostosowania działalności Banku do wymogów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, z dniem 24 października 2012 roku wprowadza się „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych, SKO i PKZP w  Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim”, którego treść przesyłamy w załączeniu. Ww. regulamin zastępuje również dotychczasowe, niżej wymienione regulacje, stanowiące załączniki do umów zawartych przed dniem 1.01.2010 r.:

1)    „Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych osób fizycznych w złotych w  Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim”,
2)  
„Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim”,
3)  
„Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, Visa Electron i Visa Electron „młodzieżowa” w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim”,
4)  
„Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie  w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim.
5)  
 „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych z wkładami terminowymi  w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim.

Jednocześnie informujemy, że poza w/w Regulaminem do ustawy o usługach płatniczych w zakresie zleceń płatniczych w obrocie dewizowym został dostosowany i znajdzie zastosowanie „Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”, który również przesyłamy Państwu w załączeniu.

W związku z powyższym zapraszamy do podpisania nowej umowy tych klientów, którzy zawarli umowy o prowadzenie rachunków bankowych przed 1.01.2010 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych, SKO i PKZP w  Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim to m.in.:

1)        spełnienie ustawowych wymogów informacyjnych w zakresie świadczonych przez bank usług poprzez:
a)    uszczegółowienie informacji dotyczących zawartości wyciągu,
b)   wprowadzenie zapisów dotyczących sposobu autoryzacji zleceń płatniczych (przelewy, transakcje kartami, operacje wykonane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) oraz odwołania autoryzowanych zleceń płatniczych,
c)    doprecyzowanie zasad odmowy realizacji autoryzowanych przez klienta transakcji płatniczych (zmiana definicji autoryzacji),
d)   wskazanie sposobu ustalania wysokości referencyjnych kursów walutowych,
e)    modyfikację zasad realizacji polecenia zapłaty,
2)        wprowadzenie nowego terminu wypowiedzenia umowy przez bank (2 miesiące),
3)        wskazanie w regulaminie, że zlecenia zagraniczne realizowane są zgodnie z „Regulaminem realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”.

Informujemy również, że od 24 października 2012 r. obowiązuje nowa „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej.. Wyciąg z taryfy, dotyczący opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone na rzecz Państwa, załączony został do niniejszego pisma. Zmiany w taryfie dotyczą m.in.:

–   wprowadzenia zasady proporcjonalności opłat okresowych za usługi płatnicze – opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty,
–   doprecyzowania, że środki identyfikacji elektronicznej są automatycznie wznawiane (i pobierana jest za to opłata), o ile klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
–   wprowadzenia opłaty za anulowanie wykonanej transakcji zleconej przez klienta,
–   wprowadzenia opłaty za nowe usługi dla kart debetowych – sprawdzenie salda oraz zmianę numeru PIN w obcych bankomatach.

Wszelkie informacje dotyczące oferty Banku oraz treść taryf znajdą Państwo na stronie internetowej www.bskowalewo.pl a także w oddziałach Banku.

Mamy nadzieję, że nowe regulaminy i nowe taryfy spotkają się z Państwa akceptacją, jednak w przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminów lub taryf mają Państwo możliwość złożenia w oddziale Banku lub przesłania pocztą oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego pisma.

Odmowa przyjęcia zmian regulacji bądź taryf jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy rachunku/karty/bankowości elektronicznej.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma nie zostanie złożona przez Państwa odmowa przyjęcia ww. zmian wprowadzonych przez Bank, uznaje się, że zmiana została przyjęta i obowiązuje od dnia 24 października 2012 r.

Zapraszamy do oddziałów naszego Banku.

W przypadku pytań i wątpliwości z Państwa strony, nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 pod numerem Centrala banku (56) 684-10-15, Oddział Radomin (56) 683 75 24 i Oddział Radziki Duże (56) 493 82 79  lub adresem e-mail:  bank@bskowalewo.pl

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim

  1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE  PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO i PKZP

  2. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard i Visa Classic dla klientów indywidualnych 

  3. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym