Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w celu dostosowania działalności Banku do wymogów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, z dniem 24 października 2012 roku wprowadza się „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim”, którego treść przesyłamy w załączeniu. Ww. regulamin zastępuje również dotychczasowe, niżej wymienione regulaminy, stanowiące załączniki do umów zawartych przed dniem 1.01.2010 r.:

1)   „Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych klientów instytucjonalnych w złotych Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim”
2)  
„Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych klientów instytucjonalnych w złotych w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim”
3)  
„Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej Centrum Usług Internetowych przez Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim”
4)  
„Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim.”,

Jednocześnie informujemy, że poza w/w Regulaminem do ustawy o usługach płatniczych w zakresie zleceń płatniczych w obrocie dewizowym został dostosowany i znajdzie zastosowanie „Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”, który również przesyłamy Państwu w załączeniu.

W związku z powyższym zapraszamy do podpisania nowej umowy o prowadzenie rachunków bankowych tych klientów, którzy zawarli umowy przed 1.01.2010 r.

Najważniejsze zmiany dokonane w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim” to m.in.:

1)        spełnienie ustawowych wymogów informacyjnych w zakresie świadczonych przez bank usług poprzez:
a)    uszczegółowienie informacji dotyczących zawartości wyciągu,
b)   wprowadzenie zapisów dotyczących sposobu autoryzacji zleceń płatniczych (przelewy, transakcje kartami, operacje wykonane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) oraz odwołania autoryzowanych zleceń płatniczych,
c)    doprecyzowanie zasad odmowy realizacji autoryzowanych przez klienta transakcji płatniczych (zmiana definicji autoryzacji),
d)   wskazanie sposobu ustalania wysokości referencyjnych kursów walutowych,
e)    modyfikację zasad realizacji polecenia zapłaty,
2)        wprowadzenie do oferty nowej karty zbliżeniowej – Visa Business Electron payWave,
3)        wskazanie w regulaminie, że zlecenia zagraniczne realizowane są zgodnie z „Regulaminem realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”.

Informujemy również, że od 24 października 2012 r. obowiązuje nowa „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej”. Wyciąg z taryfy, dotyczący opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone na rzecz Państwa, załączony został do niniejszego pisma. Zmiany w taryfie dotyczą m.in.:

–   doprecyzowania, że środki identyfikacji elektronicznej są automatycznie wznawiane (i pobierana jest za to opłata), o ile klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
–   wprowadzenie opłaty za anulowanie wykonanej transakcji zleconej przez klienta,
–   wprowadzenie opłaty za nowe usługi dla kart debetowych – sprawdzenie salda oraz zmianę numeru PIN w obcych bankomatach

Wszelkie informacje dotyczące oferty Banku oraz treść taryf znajdą Państwo na stronie internetowej www.bskowalewo.pl

Mamy nadzieję, że nowe regulaminy  i nowa taryfa spotkają się z Państwa akceptacją, jednak w przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminów i taryf mają Państwo możliwość złożenia w Banku lub przesłania pocztą oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego pisma.

Odmowa przyjęcia zmian w regulacji bądź taryf jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy rachunku/karty/bankowości elektronicznej.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma nie zostanie złożona przez Państwa odmowa przyjęcia ww. zmian wprowadzanych przez Bank, uznaje się, że zmiana została przyjęta i obowiązuje od dnia 24 października 2012 r.

Zapraszamy do oddziałów naszego Banku.

W przypadku pytań i wątpliwości z Państwa strony, nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 pod numerem Centrala Banku 56 684 10 15, Oddział Radomin 56 683 75 24 i Oddział Radziki Duże  56 493 82 79 lub pod adresem e-mail: bank@bskowalewo.pl

Z poważaniem,

Zarząd Banku Spółdzieczego w Kowalewie Pomorskim

  1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART  DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
  2. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych 
  3. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym